zástupcovia zamestnancov

Zástupcovia zamestnancov

Pod pojmom „zástupcovia zamestnancov“ rozumieme podľa Zákonníka práce určité osoby alebo organizácie, ktoré majú právo zastupovať zamestnancov v pracovnoprávnych vzťahoch a ktoré majú odlišný rozsah kompetencií a záujmov.

Pojem zástupca zamestnancov

Zástupca zamestnancov je fyzická alebo právnická osoba, ktorá je Zákonníkom práce alebo iným právnym predpisom uznaná za zástupcu zamestnancov a ktorá zastupuje zamestnancov a presadzuje ich záujmy voči zamestnávateľovi.

Okruh zástupcov zamestnancov a ich pôsobnosť

Zákonník práce rozlišuje všeobecných zástupcov zamestnancov, za ktorých považuje príslušnú odborovú organizáciu, zamestnaneckú raduzamestnaneckého dôverníka. Tiež v prípade družstiev, v ktorých je súčasťou členstva aj pracovnoprávny vzťah člena k družstvu, je zástupcom zamestnancov osobitný orgán družstva volený členskou schôdzou.

Okrem toho zákon upravuje pôsobnosť osobitného zástupcu zamestnancov, a to zástupcu zamestnancov pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (BOZP).

Zároveň právne predpisy definujú zástupcov zamestnancov pre vymedzené účely, a to pre účel nadnárodného informovania zamestnancov a prerokovania s nimi, pre účely zastupovania zamestnancov v európskej spoločnosti (zákon č. 562/2004 Z. z. ) a v európskom družstve (zákon č. 91/2007 Z. z.). a tiež zástupcovia pre účely cezhraničného zlúčenia alebo cezhraničného splynutia spoloční na území štátov EHP (zákon č. 309/2023 Z. z.).

Komentáre sú vypnuté.