Najväčšou devízou mediátora je jeho dôveryhodnosť

a s tým spojená ochota strán sporu spolupracovať s ním.

Ku každému sporu pristupujeme individuálne a profesionálne.

Mediácia pracovných sporov

Služby poskytované na základe zákona č. 420/2004 Z. z. o mediácii

Sprostredkovanie kolektívnych sporov

Sprostredkovanie kolektívnych sporov podľa zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní

Poradenstvo a odborné konzultácie

Poradenstvo a konzultácie v oblasti možností alternatívneho riešenia sporov
Máte Osobitné Požiadavky?
Mediácia a sprostredkovanie je neformálny proces, ktorý je možné efektívne prispôsobiť požiadavkám klienta. Atypický charakter služby, pri ktorej je nevyhnutná zhoda a kooperácia strán sporu pri voľbe a nastavení parametrov služby, predikuje vysokú mieru úspešnosti.

Pracovné spory

z pracovnej zmluvy a s ňou súvisiace

Kolektívna zmluva

spory o uzavretie kolektívnej zmluvy

Spory o plnenie

náhrada škody, odstupné, odchodné, a i.

Záväzky kolektívnej zmluvy

predmetom ktorých nie sú individuálne nároky

Kolektívne vyjednávanie

sprostredkovanie, mediácia, facilitácia

Súkromnoprávne spory

ďalšie spory, s ktorými majú strany sporu právo voľne nakladať

AKO?

Ako Pracujeme?

Individuálny prístup pri mimosúdnom riešení sporov považujeme za prioritný

1

Posúdenie Sporu

Po oslovení stranami sporu je posúdená vhodnosť sporu na mimosúdne riešenie, ibaže sprostredkovateľa určí ministerstvo, kedy sprostredkovateľ bezodkladne prijme spor na riešenie
2

Podpis Zmluvy

Konanie pred sprostredkovateľom alebo mediátorom začína uzavretím písomnej zmluvy, pričom je nevyhnutné dojednať o. i. podmienky vedenia konania a výsku alebo spôsob výpočtu odmeny
3

Vedenie Konania

Zmierovacie konanie je vedené podľa stanovených pravidiel, nevyhnutne za zachovania nezávislosti a nestrannosti mediátora/sprostredkovateľa, s cieľom zabezpečenia komunikácie medzi stranami sporu
4

Dohoda o riešení

Želaným výsledkom, ktorým končí konanie, je uzavretie dohody a urovnanie sporu medzi stranami. V prípade kolektívneho sporu je dodržaný postup podľa § 12 zákona o kolektívnom vyjednávaní

Máte akékoľvek otázky? Neváhajte nám zavolať

Odlišné postupy
Odlišné riešenia
Zmierovacie konanie býva volené v záujme o dlhodobo udržateľné riešenie