Kto nemôže štrajkovať

Kto nemôže štrajkovať

Ústava Slovenskej republiky, ako aj Zákon o kolektívnom vyjednávaní, zaručuje právo na štrajk každému zamestnancovi, s výnimkou určitých profesií. Prerušenie práce takýchto zamestnancov by mohlo ohroziť bezpečnosť a zdravie občanov a z toho dôvodu je ich právo na kolektívnu akciu obmedzené.

Ústavné právo na štrajk majú obmedzené sudcovia, prokurátori, príslušníci ozbrojených síl a ozbrojených zborov a príslušníci a zamestnanci hasičských a záchranných zborov.

Zákon o kolektívnom vyjednávaní, ktorý osobitne upravuje štrajk v rámci sporov o uzavretie kolektívnej zmluvy alebo sporov o plnenie záväzkov z kolektívnej zmluvy, obmedzuje právo na štrajk:

  1. zamestnancov zdravotníckych zariadení alebo zariadení sociálnych služieb, pokiaľ by ich účasťou na štrajku došlo k ohrozeniu života alebo zdravia občanov,
  2. zamestnancov pri obsluhe zariadení jadrových elektrární, zariadení so štiepnym materiálom a zariadení ropovodov alebo plynovodov,
  3. sudcov, prokurátorov, príslušníkov ozbrojených síl a ozbrojených zborov, príslušníkov a zamestnancov hasičských zborov a záchranných zborov a zamestnancov pri riadení a zabezpečovaní letovej prevádzky,
  4. zamestnancov zabezpečujúcich telekomunikačnú prevádzku a zamestnancov obsluhujúcich a prevádzkujúcich verejné vodovody, ak by ich účasťou na štrajku došlo k ohrozeniu života alebo zdravia občanov,
  5. zamestnancov, ktorí pracujú v oblastiach postihnutých živelnými udalosťami, v ktorých boli príslušnými štátnymi orgánmi vyhlásené mimoriadne opatrenia,
  6. štátnych zamestnancov vymenovaných za predstavených a štátnych zamestnancov, ktorí plnia služobné úlohy bezprostredne na ochranu života a zdravia, ak by ich účasť na štrajku ohrozila život alebo zdravie obyvateľstva.

Prípadný štrajk uvedených zamestnancov by bol nezákonný a odborová organizácia, ktorej orgán štrajk vyhlásil, by zodpovedala za škodu zamestnávateľovi, ktorá by mu nezákonným štrajkom vznikla.

Riešenie sporov rozhodcom

Keďže zamestnancom, ktorým bolo obmedzené právo na kolektívnu akciu vo forme štrajku, bolo obmedzené ich ústavné právo, zákon o kolektívnom vyjednávaní v takomto prípade určil možnosť zamestnancom (aj zamestnávateľom) jednostranne požiadať ministerstvo o určenie rozhodcu, ktorý spor autoritatívne rozhodne.

Komentáre sú vypnuté.