Pomáhame na ceste k dialógu

a sociálnemu zmieru

Kolektívne vyjednávanie za účasti sprostredkovateľa alebo mediátora. Vytvárame vhodné podmienky pre bipartitný dialóg zamestnávateľov a odborových organizácií.

 

Riešime spory o uzavretie kolektívnej zmluvy, spory o plnenie záväzkov kolektívnej zmluvy, a ďalšie otázky v súvislosti s pracovnoprávnou oblasťou.

Sprostredkovateľ kolektívnych sporov

pre roky 2022 – 2024

Mediátor zapísaný v registri

mediátorov pod č. 1811

Novinky z Blogu

Čo je nové?

NÁŠ CIEĽ

Prepojiť formálny proces kolektívneho vyjednávania s mediačnými technikami

a postupmi podľa medzinárodných štandardov.

„Najväčším problémom komunikácie je ilúzia, že už k nej došlo.“ George Bernard Shaw

Kolektívne Vyjednávanie

Pomáhame pri riešení všetkých pracovnoprávnych a kolektívnych sporov

Kolektívna Zmluva

Spory o uzavretie kolektívnej zmluvy

Riadne Plnenie Záväzkov

Spory o plnenie záväzkov kolektívnej zmluvy

Iné Pracovné Spory

Iné spory z pracovnoprávnych vzťahov

Sprostredkovateľ pre kolektívne vyjednávanie

JUDr. Martin Biskupič je sprostredkovateľom kolektívnych sporov zapísaným Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR pre roky 2022 – 2024 na základe zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní. Overenie odbornej spôsobilosti, najmä vedomostí z pracovnoprávnej a sociálnej oblasti, vrátane schopností nevyhnutných na vykonávanie sprostredkovateľskej činnosti, bolo vykonané ministerstvom podľa § 10a zákona o kolektívnom vyjednávaní.


Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na výkon mediačnej činnosti podľa zákona č. 420/2004 Z. z. získal po zložení skúšky a vykonaní odbornej prípravy zameranej najmä na oblasť interpersonálnej komunikácie, teórie konfliktov a psychologických aspektov ich riešenia, tréning sociálnych zručností, pravidiel správania a vedenia zmierovacieho konania. Ako mediátor je registrovaný Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. 1811.
kolektívne vyjednávanie
kolektívne vyjednávanie
Kolektívne vyjednávanie

Naša vízia

Mediačné štandardy

Medzinárodne uznané

Rýchlosť konania

Efektívne mimosúdne konanie

Finančná úspora

Predchádzanie stratám

Sociálny zmier

Uržateľnosť vzťahov

Neutralita

Nezávislosť a nestrannosť

Sociálny zmier

Efektívna cesta k dohode

2/1991
2/1991
pravidlá kolektívne vyjednávanie
pravidlá kolektívne vyjednávanie