Sprostredkovateľ kolektívnych sporov
pre roky 2022 – 2024
Mediátor zapísaný v registri
mediátorov pod č. 1811

NÁŠ CIEĽ

Prepojiť formálny proces kolektívneho vyjednávania s mediačnými technikami

a postupmi podľa medzinárodných štandardov.

„Najväčším problémom komunikácie je ilúzia, že už k nej došlo.“ George Bernard Shaw

Oblasti
Pôsobenia
Pomáhame pri riešení všetkých pracovnoprávnych a kolektívnych sporov

Kolektívna Zmluva

Spory o uzavretie kolektívnej zmluvy

Riadne Plnenie Záväzkov

Spory o plnenie záväzkov kolektívnej zmluvy

Iné Pracovné Spory

Iné spory z pracovnoprávnych vzťahov
Sprostredkovateľ
Mediátor

JUDr. Martin Biskupič je sprostredkovateľom kolektívnych sporov zapísaným Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR pre roky 2022 – 2024 na základe zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní. Overenie odbornej spôsobilosti, najmä vedomostí z pracovnoprávnej a sociálnej oblasti, vrátane schopností nevyhnutných na vykonávanie sprostredkovateľskej činnosti, bolo vykonané ministerstvom podľa § 10a zákona o kolektívnom vyjednávaní.


Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na výkon mediačnej činnosti podľa zákona č. 420/2004 Z. z. získal po zložení skúšky a vykonaní odbornej prípravy zameranej najmä na oblasť interpersonálnej komunikácie, teórie konfliktov a psychologických aspektov ich riešenia, tréning sociálnych zručností, pravidiel správania a vedenia zmierovacieho konania. Ako mediátor je registrovaný Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. 1811.
sprostredkovateľ
Ako Sa Odlišujeme

Naša vízia

Mediačné štandardy

Medzinárodne uznané

Rýchlosť konania

Efektívne mimosúdne konanie

Finančná úspora

Predchádzanie stratám

Sociálny zmier

Uržateľnosť vzťahov

Neutralita

Nezávislosť a nestrannosť

Sociálny zmier

Efektívna cesta k dohode

2/1991
2/1991
pravidlá kolektívne vyjednávanie
pravidlá kolektívne vyjednávanie

Novinky z Blogu

Čo je nové?