rozširovanie kolektívnych zmlúv

Rozširovanie kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa

Zákon o kolektívnom vyjednávaní v minulosti obsahoval možnosť rozširovania kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa (extenziu), pri ktorom bolo možné na návrh rozšíriť platnosť kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa na celé odvetvie alebo časť odvetvia, pre ktoré bola kolektívna zmluva vyššieho stupňa uzavretá.

Vo výsledku sa tak súkromnoprávny akt – kolektívna zmluva, uzavretá medzi dvoma subjektmi práva (vyšší odborový orgán a organizácia zamestnávateľov) stala normatívnou aj pre ďalšie subjekty, ktoré neboli súčasťou kolektívneho vyjednávania.

Nález Ústavného súdu SR o nesúlade s Ústavou

Inštitút rozširovania kolektívnych zmlúv bol viackrát v minulosti rušený a prijímaný. Naposledy bol nesúlad s ústavou potvrdený nálezom Ústavného súdu SR PL. ÚS 31/2015-131 v roku 2016.

Legislatívna konštrukcia extenzie kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa zvolená zákonodarcom sa vymykala z tradičných pravidiel normotvorby Slovenskej republiky. Rozšírenie kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa právnym predpisom ústredného orgánu štátnej správy pre iné ako zmluvou „zaviazané“ zmluvné strany prekračoval rámec ústavne akceptovateľnej normotvorby.

Reprezentatívna kolektívna zmluvy vyššieho stupňa

V nadväznosti na nález Ústavného súdu SR bola novelou zákona o kolektívnom vyjednávaní  (zákon č. 183/2017 Z. z.) možnosť extenzie kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa odstránená, a bola nahradená reprezentatívnou kolektívnou zmluvou vyššieho stupňa. Účelom navrhovaného zákona bola najmä úprava záväznosti kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa aj na ďalších zamestnávateľov v odvetví alebo v časti odvetvia s cieľom zosúladenia právnej úpravy s nálezom Ústavného súdu.

Podľa novely zákona mala zmluvná strana kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa právo ministerstvu oznámiť, že uzatvorili reprezentatívnu kolektívnu zmluvu vyššieho stupňa, ktorá mala mať účinky aj na iných zamestnávateľov v odvetví alebo v časti odvetvia, v ktorom je reprezentatívna. V nadväznosti na to, ak boli splnené podmienky reprezentatívnosti, ministerstvo oznámilo uzatvorenie reprezentatívnej kolektívnej zmluvy v Zbierke zákonov SR. Za účelom, aby sa k splneniu podmienok reprezentatívnosti mohli vyjadriť aj reprezentatívne združenia zamestnávateľov a zamestnancov, ministerstvo zriadilo tripartitnú komisiu, ktorej mohli predložiť tieto združenia svoje stanovisko.

S cieľom zabezpečiť ochranu konkrétneho zamestnávateľa sa dotknutému zamestnávateľovi priznávalo právo predložiť pripomienky ministerstvu a podať žalobu voči oznámeniu ministerstva. Inštitút reprezentatívnej kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa bol zrušený novelou zákona o kolektívnom vyjednávaní s účinnosťou od 1. marca 2021.

V súčasnosti zákon o kolektívnom vyjednávaní neumožňuje rozširovanie záväznosti dojednanej kolektívnej zmluvy na iné subjekty, ako tie ktoré boli súčasťou kolektívneho vyjednávania.

Komentáre sú vypnuté.