kolektívna zmluva

Kedy musí byť kolektívna zmluva uzavretá

Kolektívna zmluva je osobitným zmluvným inštitútom, ktorým sa upravujú vzájomné práva a povinnosti zamestnávateľov a zamestnancov. Takúto zmluvu môže za zamestnancov dojednať a uzavrieť výlučne odborová organizácia, ktorá na pracovisku pôsobí.

Napriek tomu, že kolektívna zmluva je výsledkom kolektívneho vyjednávania, ktoré v určitých prípadoch vyústi do sporu o uzavretie kolektívneho sporu, uzavretie kolektívnej zmluvy je založené na dobrovoľnom princípe. To nielen po obsahovej stránke, ale aj vo vzťahu k rozhodnutiu uzavrieť alebo neuzavrieť kolektívnu zmluvu.

Ak sa teda na určitého zamestnávateľa a jeho zamestnancov nevzťahuje žiadna kolektívna zmluva, môže to byť z dôvodov:

  1. na pracovisku nepôsobí odborová organizácia;
  2. predošlá kolektívna zmluva stratila platnosť;
  3. nebola uzavretá kolektívna zmluva vyššieho stupňa;
  4. odborová organizácia síce na pracovisku pôsobí, ale neiniciovala kolektívne vyjednávanie;
  5. existuje spor o uzavretie kolektívnej zmluvy, ktorý sa nepodarilo sprostredkovateľom urovnať alebo nebol rozhodnutý rozhodcom;
  6. iné okolnosti vylučujúce uzavretie kolektívnej zmluvy.

Nie je teda povinnosťou mať uzavretú kolektívnu zmluvu, ide iba o možnosť.

V ktorých prípadoch je možné vynútiť kolektívnu zmluvu

Výnimkou zo zásady dobrovoľnosti uzavretia kolektívnej zmluvy je, ak je kolektívna zmluva nahradená rozhodnutím rozhodcu. V takom prípade aj proti vôli jednej zo zmluvných strán dôjde k prijatiu kolektívnej zmluvy.

Ide o prípady, ak je rozhodca požiadaný jednou zo strán o rozhodnutie sporu o uzavretie kolektívnej zmluvy a ide o pracovisko, kde je zakázané štrajkovať.

Komentáre sú vypnuté.