poskytnutie podpory

Zákon č. 215/2021 Z. z. o podpore v čase skrátenej práce a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení (novela) zákona č. 480/2021 Z. z., ktorou bola posunutá účinnosť na 1. marca 2022 (ďalej len „zákon o podpore v čase skrátenej práce“) priniesol možnosť zamestnávateľom požiadať o podporu v čase skrátenej práce, ktorá je určená na čiastočnú úhradu nákladov zamestnávateľa na náhradu mzdy zamestnanca v čase trvania vonkajšieho faktora, vplyvom ktorého došlo k obmedzeniu činnosti zamestnávateľa.

Jednou z podmienok pre poskytnutie podpory je, že zamestnávateľ má (a) uzatvorenú písomnú dohodu so zástupcami zamestnancov alebo so zamestnancom, ak u zamestnávateľa nepôsobia zástupcovia zamestnancov, o tom, že zamestnávateľ požiada o poskytnutie podpory, alebo (b) súhlas rozhodcu podľa Zákonníka práce s podaním žiadosti o poskytnutie podpory.

Spor o podanie žiadosti o poskytnutie podpory v čase skrátenej práce

Postup v prípade, ak k dohode medzi zamestnávateľom a zamestnancami nedôjde, upravuje § 142a  zákona č. 311/2001 Z.z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákonník práce“).

Takýto spor Zákonník práce definuje ako „spor o podanie žiadosti o poskytnutie podpory v čase skrátenej práce“, ktorý je oprávnený riešiť rozhodca (a) na ktorom sa strany sporu dohodnú, ak ide o spor medzi zamestnávateľom a zástupcami zamestnancov alebo (b) ktorého na žiadosť zamestnávateľa bezodkladne určí ministerstvo práce zo zoznamu rozhodcov, ktorý vedie podľa osobitného predpisu – zákon č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o kolektívnom vyjednávaní“), ak sa strany sporu (ak ide o spor medzi zamestnávateľom a zástupcami zamestnancov) na osobe rozhodcu nedohodnú alebo ak ide o spor medzi zamestnávateľom a zamestnancami a ak rozhodca súhlasí s prijatím riešenia sporu o podanie žiadosti o poskytnutie podpory v čase skrátenej práce.

Rozhodca po prijatí sporu na riešenie a po poskytnutí súčinnosti zo strany účastníkov sporu posúdi opodstatnenosť dôvodov zamestnávateľa na podanie žiadosti o poskytnutie podpory v čase skrátenej práce a opodstatnenosť nesúhlasu zástupcov zamestnancov alebo zamestnanca. Do desiatich dní od prijatia sporu na riešenie oznámi svoj súhlas alebo nesúhlas s podaním žiadosti o poskytnutie podpory v čase skrátenej práce.

Odmena rozhodcu znáša zamestnávateľ a stanovuje sa dohodou, inak rozhodcovi patrí odmena 600 eur.

Mediácia sporu o podanie žiadosti o poskytnutie podpory v čase skrátenej práce

V prípade sporu o podanie žiadosti o poskytnutie podpory v čase skrátenej práce zákonodarca nestanovil obligatórne konanie pred sprostredkovateľom, resp. mediátorom. S ohľadom na potrebu dosiahnutia rýchleho rozhodnutia by takéto nariadené zmierovacie konanie mohlo proces neúmerne predĺžiť alebo zmariť.

Podľa ust. § 3 ods. 1. písm. e) zákona o poskytnutí podpory v čase skrátenej práce je zamestnávateľ povinný o podporu požiadať najneskôr do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, za ktorý žiada o poskytnutie podpory.

Napriek tomu nie je vylúčené iniciovať alebo absolvovať zmierovacie konanie za účelom dosiahnutia dohody medzi zamestnávateľom a zamestnancami alebo zástupcami zamestnancom vo veci možnosti podania žiadosti o poskytnutie podpory v čase skrátenej práce. Takéto konsenzuálne riešenie by zo svojej podstaty malo predchádzať každému autoritatívnemu rozhodnutiu, ktorého výsledok by sa s najväčšou pravdepodobnosťou nezhodoval so záujmami minimálne jednej strany sporu.

Zmierovacie konanie napomáha udržať sociálny zmier medzi zamestnávateľom a zamestnancami, podporuje dialóg a zároveň pomáha predchádza ďalším sporom.

Z dôvodu, že kompetencia sprostredkovateľa kolektívnych sporov je podľa zákona o kolektívnom vyjednávaní daná iba v prípade sporov o uzavretie kolektívnych zmlúv alebo sporov o plnenie záväzkov kolektívnych zmlúv, pri spore o podanie žiadosti o poskytnutie podpory v čase skrátenej práce je prípustnou alternatívou mediácia podľa zákona č. 420/2004 Z. z. o mediácii v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o mediácii“).

Predĺženie lehoty na podanie žiadosti o poskytnutie podpory v čase skrátenej práce

Je nevyhnutné poznamenať, že napriek všeobecnej výhode mediačného konania, počas ktorého sa pozastavuje plynutie premlčacích a prekluzívnych lehôt „zápis dohody o začatí mediácie a zápis o skončení mediácie podľa tohto zákona v knihe mediácii má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde“ (§ 14 ods. 2 zákona o mediácii), tento účinok sa nevzťahuje na procesnú lehotu podľa ust. § 3 ods. 1 písm. e) zákona o podpore v čase skrátenej práce „Podpora sa poskytuje zamestnávateľovi, ktorý e) požiada o poskytnutie podpory najneskôr do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, za ktorý žiada o poskytnutie podpory“.

Z tohto dôvodu by v prípade využitia mediačných služieb bolo nevyhnuté bezodkladné začatie a skončenie mediácie, pre možnosť splniť lehotu na podanie žiadosti v prípade neúspešného mediačného konania.

Komentáre sú vypnuté.