chyby pri vyjednavani

Ako sa vyvarovať chýb pri kolektívnom vyjednávaní: Kľúčové rady pre uzavretie kolektívnej zmluvy

Kolektívne vyjednávanie môže byť plné nástrah a neúspešné rokovania môžu mať vážne dôsledky. Preto je dôležité poznať a vyhnúť sa najčastejším chybám, ktoré môžu celý proces komplikovať. V tomto príspevku sa pozrieme na kritické body, na ktoré by mal každý vyjednávač pamätať.

Príprava je polovica úspechu

Pri príprave na kolektívne vyjednávanie je dôležité vykonať komplexnú prípravu, ktorá zahŕňa nielen zhromaždenie relevantných dát a informácií, ale aj hĺbkové porozumenie vlastných cieľov a potrieb. Začnite analýzou minulých dohôd a porozumením súčasného trhu alebo pracovných podmienok, aby ste identifikovali kľúčové body, ktoré potrebujete riešiť.

 • Zhromaždite štatistiky a údaje, ktoré podporia vaše argumenty. Pozrite sa na prípadové štúdie podobných vyjednávaní a zistite, ktoré taktiky boli úspešné a ktoré nie.
 • Vypracujte strategický plán, ktorý zahŕňa potenciálne nezhody a vaše reakcie na ne. Premyslite si rôzne scenáre a pripravte plán B pre každý z nich.
 • Ujasnite si, čo chcete dosiahnuť a identifikujte oblasti, kde ste ochotní ustúpiť. Stanovte si tiež jasné limity, aby ste neprijali menej, než je pre vás prijateľné.
 • Pripravte si, ako budete prezentovať svoje argumenty. Trénujte prezentácie s kolegami a požiadajte o spätnú väzbu. Myslite aj na neverbálnu komunikáciu a reč tela.
 • Ak ste súčasťou tímu, uistite sa, že všetci členovia majú rovnaké informácie a sú oboznámení s vyjednávacou stratégiou. Pravidelné stretnutia a koordinácia sú kľúčové.

Táto príprava vám poskytne pevný základ a sebadôveru, keď vstúpite do vyjednávacej miestnosti, a zároveň zabezpečí, že budete schopní efektívne reagovať na neočakávané zvraty.

Neponúkajte to, čo nemôžete splniť

Kľúčovým momentom pri kolektívnom vyjednávaní je zastupovanie záujmov zamestnancov či zamestnávateľa s plným vedomím toho, čo môžete reálne ponúknuť a čo je mimo vaše možnosti. Vyvarovanie sa ponuky niečoho, čo nemôžete dodržať, je dôležité pre udržanie dôvery a integrity procesu. Pripravte sa:

 • Porozumieť svojim limitom – Jasne identifikujte, aké sú hranice toho, čo môžete ponúknuť a čo je absolútne nevyhnutné pre vašu stranu.
 • Komunikácia s vedením – Pravidelne konzultujte s vedením alebo zainteresovanými stranami, aby ste mali jasnú predstavu o ich požiadavkách a očakávaniach.
 • Transparentnosť a dôveryhodnosť – Buďte transparentní voči druhej strane o tom, čo je možné a čo nie, a vysvetlite dôvody, prečo niektoré požiadavky nemôžu byť splnené.
 • Podpora vašich návrhov – Keď ponúkate kompromisy alebo riešenia, uistite sa, že máte dostatočnú podporu od tých, ktorých zastupujete.

Tieto kroky vám pomôžu vybudovať mosty, namiesto toho, aby ste ich pálením zničili dôveru a vyhliadky na budúce vyjednávanie.

Neberiete to osobne

Pri kolektívnom vyjednávaní môže byť náročné nechať emócie stranou, najmä ak sú na stole vysoké stávky. Zameranie sa na problém, nie na človeka, je kľúčové pre úspešné rokovania. Tu je niekoľko bodov, ktoré vám môžu pomôcť vyhnúť sa personalizácii konfliktu:

 • Odborná príprava – Zbierajte dôkazy a prípady, ktoré podporujú vaše argumenty, namiesto toho, aby ste útočili na osobu.
 • Rozvoj komunikačných zručností – Pracujte na svojich schopnostiach aktívneho počúvania a empatie, aby ste lepšie porozumeli pohnútkam druhej strany.
 • Emočná inteligencia – Rozvíjajte schopnosť rozpoznávať vlastné emócie aj emócie druhých, čo vám umožní lepšie zvládať napäté situácie.
 • Vytváranie dôvery – Budujte vzťahy s protistranou aj mimo vyjednávací stôl, aby ste získali vzájomnú dôveru a rešpekt.

Vyvarovaním sa zbytočného zameriavania na osobné rozpory môžete udržať rokovania konštruktívne a zamerané na hľadanie riešení.

Sľuby verzus realita

Pri kolektívnom vyjednávaní je dôležité zvládať očakávania ľudí, ktorých zastupujete. Predstavte si túto situáciu: ako vyjednávač sľúbite zlepšenia, ktoré presahujú vaše vyjednávacie možnosti. Toto môže viesť k neskorším problémom, keď musíte požiadať svoje vedenie, aby prispôsobilo svoje očakávania, čo môže viesť k strate dôvery vo vaše schopnosti a v konečnom dôsledku aj k zhoršeniu výsledkov vyjednávania. Je dôležité stanoviť realistické ciele a byť transparentný o tom, čo je dosiahnuteľné, čo pomáha vytvoriť dôveru a zabezpečuje, že výsledky budú prijateľné pre všetkých zúčastnených.

Zostaňte v pohode

Strata chladnej hlavy počas vyjednávania môže rýchlo zničiť dôveru a spoluprácu, ktoré sú nevyhnutné pre úspech. Preto je dôležité:

 • Poznať a regulovať svoje emočné reakcie – Naučte sa rozpoznávať znaky frustrácie alebo hnevu a naučte sa techniky na ich zvládanie, ako sú dýchacie cvičenia alebo krátke prestávky.
 • Zachovať profesionálny tón – Aj keď je diskusia napätá, dôležité je udržať profesionálny tón a zamerať sa na fakty.
 • Vytváranie prostredia pre dialóg – Udržiavajte diskusiu otvorenú a zameranú na hľadanie riešení, nie na vyhrávanie argumentov.
 • Využívanie sprostredkovateľa – Ak emócie prerastú, môže byť užitočné mať tretiu stranu, ktorá pomôže sprostredkovať a udržať diskusiu produktívnou.

Myslite, než niečo poviete

Pri vyjednávaní môžu byť nedomyslené komentáre alebo negatívne vyhlásenia veľmi škodlivé. Je dôležité:

 • Premyslieť si dôsledky slov – Predtým, ako niečo poviete, zvážte, ako to môže ovplyvniť ďalší priebeh vyjednávania a vzťahy s druhou stranou.
 • Vyvarovať sa zbytočných provokácií – Nepoužívajte výroky, ktoré môžu byť vnímané ako provokačné alebo útočné.
 • Zachovať konštruktívny tón – Snažte sa viesť rozhovory konštruktívne, s cieľom nájsť riešenia, nie zdôrazňovať konflikty.
 • Učiť sa z minulosti – Analyzujte predchádzajúce vyjednávania a zvážte, aký vplyv mali vaše slová a akcie na ich výsledok.

Týmto spôsobom môžete predísť zbytočným chybám a nechceným konfliktom, ktoré by mohli ohroziť úspech vyjednávania.

Neverbálna komunikácia

Neverbálna komunikácia, ako je stisk ruky alebo udržiavanie očného kontaktu, môže mať významný dopad na atmosféru vyjednávania. Tieto gestá vysielať signály ochoty k spolupráci a otvorenosti k dialógu. Zanedbávanie týchto malých, ale významných znakov môže neúmyselne poslať negatívny signál.

Preto je dôležité byť si vedomý jazyka tela a udržiavať pozitívny a profesionálny neverbálny prejav, ktorý podporuje vzájomnú dôveru a rešpekt.

Netreba zabúdať, že profesionálny vyjednávač vníma aj mikrovýrazy tváre, ktoré sa takmer nedajú zakryť. Preto je nevyhnutné najmä pozitívne vnútorné nastavenie vyjednávača.

Emócie na uzde

Emócie môžu mať vplyv na kolektívne vyjednávanie a preto je kľúčové ich správne manažovať. Stratégie ako vopred naplánované prestávky na uvoľnenie napätia, využitie techník zvládania stresu alebo preformulovanie vnútorného dialógu z „som nervózny“ na „som vzrušený“ môžu pomôcť zlepšiť vaše výkony a komunikačné schopnosti. Zároveň vás to môže chrániť pred neuváženými reakciami, ktoré by mohli rokovania poškodiť.

Perspektíva druhej strany

Pri kolektívnom vyjednávaní je nevyhnutné venovať pozornosť perspektíve druhej strany. Počúvaním a pochopením ich motivácie a potrieb môžete lepšie formulovať svoje argumenty a návrhy. To vyžaduje praktikovanie aktívneho počúvania a rozvíjanie empatie.

V praxi to znamená klásť otázky, ktoré vás informujú o ich pozícii, a skutočne zvažovať ich odpovede pri formulácii vašich vlastných návrhov. Tento prístup môže pomôcť pri hľadaní spoločného základu a pri dosahovaní dohôd, ktoré sú prijateľné pre obe strany.

Vyhnite sa agresívnej komunikácii

Zachovanie profesionálneho a rešpektujúceho tónu komunikácie je kľúčové počas kolektívneho vyjednávania. Používanie „my“ namiesto „ja“ môže pomôcť posilniť pocit tímovej práce a spolupatričnosti. Vyvarujte sa používania agresívneho alebo obviňujúceho jazyka, ktorý môže eskalovať napätie a odpor.

Namiesto toho dávajte prednosť otvoreným otázkam, ktoré umožňujú druhej strane vyjadriť svoje názory a pohnútky bez pocitu, že musia byť v defenzíve. Tento prístup môže viesť k otvorenejšej a konštruktívnejšej výmene názorov.

Nereagujte unáhlene na ultimáta

Ak čelíte ultimátam je dôležité nekonať unáhlene. Správna reakcia často vyžaduje trpezlivosť a čas na zváženie možností. Reagovať môžete tichým zvážením ponuky bez okamžitého zaujatia stanoviska, čo môže viesť k tomu, že druhá strana bude ochotná ustúpiť od svojej prvotnej pozície.

Taktiež je dôležité mať pripravenú strategickú alternatívu pre prípad, že by ultimátum bolo neprijateľné, čo vám umožní rokovať z vhodnejšej pozície.

Nezabudnite na svoje hodnoty

Zachovanie vašich hodnôt a zásad počas vyjednávania je nevyhnutné pre udržanie integrity a smerovania k cieľom, ktoré sú v súlade s vašou misiou a víziou. Pred vyjednávaním by ste mali mať jasnú predstavu o tom, čo je pre vás a vašu organizáciu najdôležitejšie. Táto pevná základňa vám umožní zostať konzistentný a nekompromisný vo veciach, ktoré sú pre vás kľúčové, a pomôže vám zostať odolný voči tlaku na ustúpenie od vašich základných princípov.

Komentáre sú vypnuté.