sprostredkovateľ kolektívneho sporu

Rozdiel medzi sprostredkovateľom kolektívneho sporu a mediátorom

Sprostredkovateľ kolektívneho sporu a mediátor. Aké prvky môžu priniesť do kolektívneho vyjednávania a ako napomôžu k dosiahnutiu kolektívnej zmluvy?

Tak konanie pred mediátorom, ako aj konanie pred sprostredkovateľom kolektívneho sporu, má za účel vytvoriť podmienky pre dosiahnutie dohody strán sporu. Ani jeden nie je oprávnený autoritatívne spor rozhodnúť.

 

A: Sprostredkovateľ kolektívneho sporu rieši výlučne spory o uzavretie kolektívnej zmluvy a spory o plnenie záväzkov kolektívnej zmluvy, z ktorých nevznikajú nároky jednotlivým zamestnancom

B: Mediátor rieši všetky spory, ktoré vznikajú z občianskoprávnych, obchodnoprávnych, pracovnoprávnych a rodinnoprávnych vzťahov, vrátane spotrebiteľských a cezhraničných sporov.

 

A: Sprostredkovateľ kolektívneho sporu vykonáva činnosť na základe zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní

B: Mediátor vykonáva činnosť na základe zákona č. 420/2004 Z. z . o mediácii

 

A: Sprostredkovateľ kolektívneho sporu je zapísaný v zozname sprostredkovateľov vedenom Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR

B: Mediátor je zapísaný v registri Ministerstva spravodlivosti SR

 

A: Sprostredkovateľ kolektívneho sporu nemá zákonom stanovené povinnosti čo do spôsobu vedenia konania, ani nemá zákonom definované postavenia v konaní. Pre výkon svojej činnosti ale musí byť odborne spôsobilý, a teda musí mať odborné vedomosti najmä z pracovnoprávnej oblasti a sociálnej oblasti a musí mať schopnosti, ktoré sú nevyhnutné na vykonávanie sprostredkovateľskej činnosti

B: Mediátor je povinný absolvovať odbornú prípravu a skúšky na výkon činnosti. Pri výkone svojej činnosti musí byť, okrem iného, nezávislý, nestranný, čestný, musí činnosť vykonávať osobne, svedomito, dôsledne a s náležitou odbornou starostlivosťou. Pritom musí dbať na účelnosť a hospodárnosť výkonu mediácie.

 

A: Konanie pred sprostredkovateľom kolektívneho sporu nie je viazané zákonnou mlčanlivosťou a navyše je sprostredkovateľ povinný vyhotoviť záznam s uvedením skutočností, na ktorý sa zmluvné strany nedohodli a s návrhom na riešenie sporu. Záznam je odovzdaný stranám sporu a Ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny SR

B: Konanie pred mediátorom je viazané zákonnou mlčanlivosťou, ktorú okrem mediátora musia dodržiavať všetky strany sporu a iné zúčastnené osoby. Ak sa na tom strany sporu nedohodnú, mediátor nie je oprávnený vyhotoviť a odovzdať tretej strane záznam o priebehu mediačného konania. Ak s tým strany sporu nesúhlasia, mediátor nie je oprávnený dávať návrhy na riešenie sporu.

Komentáre sú vypnuté.