mediator

Rozdiel medzi sprostredkovateľom kolektívneho sporu a mediátorom

Aký je rozdiel medzi sprostredkovateľom kolektívneho sporu a mediátorom?

Tak konanie pred mediátorom, ako aj konanie pred sprostredkovateľom kolektívneho sporu, má za účel vytvoriť podmienky pre dosiahnutie dohody strán sporu. Ani jeden nie je oprávnený autoritatívne spor rozhodnúť.

 

A: Sprostredkovateľ kolektívneho sporu rieši výlučne spory o uzavretie kolektívnej zmluvy a spory o plnenie záväzkov kolektívnej zmluvy, z ktorých nevznikajú nároky jednotlivým zamestnancom

B: Mediátor rieši všetky spory, ktoré vznikajú z občianskoprávnych, obchodnoprávnych, pracovnoprávnych a rodinnoprávnych vzťahov, vrátane spotrebiteľských a cezhraničných sporov.

 

A: Sprostredkovateľ kolektívneho sporu vykonáva činnosť na základe zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní

B: Mediátor vykonáva činnosť na základe zákona č. 420/2004 Z.z . o mediácii

 

A: Sprostredkovateľ kolektívneho sporu je zapísaný v zozname sprostredkovateľov vedenom Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR

B: Mediátor je zapísaný v registri Ministerstva spravodlivosti SR

 

A: Sprostredkovateľ kolektívneho sporu nemá zákonom stanovené povinnosti čo do spôsobu vedenia konania, ani nemá zákonom definované postavenia v konaní. Pre výkon svojej činnosti ale musí byť odborne spôsobilý, a teda musí mať odborné vedomosti najmä z pracovnoprávnej oblasti a sociálnej oblasti a musí mať schopnosti, ktoré sú nevyhnutné na vykonávanie sprostredkovateľskej činnosti

B: Mediátor je povinný absolvovať odbornú prípravu a skúšky na výkon činnosti. Pri výkone svojej činnosti musí byť, okrem iného, nezávislý, nestranný, čestný, musí činnosť vykonávať osobne, svedomito, dôsledne a s náležitou odbornou starostlivosťou. Pritom musí dbať na účelnosť a hospodárnosť výkonu mediácie.

 

A: Konanie pred sprostredkovateľom kolektívneho sporu nie je viazané zákonnou mlčanlivosťou a navyše je sprostredkovateľ povinný vyhotoviť záznam s uvedením skutočností, na ktorý sa zmluvné strany nedohodli a s návrhom na riešenie sporu. Záznam je odovzdaný stranám sporu a Ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny SR

B: Konanie pred mediátorom je viazané zákonnou mlčanlivosťou, ktorú okrem mediátora musia dodržiavať všetky strany sporu a iné zúčastnené osoby. Ak sa na tom strany sporu nedohodnú, mediátor nie je oprávnený vyhotoviť a odovzdať tretej strane záznam o priebehu mediačného konania. Ak s tým strany sporu nesúhlasia, mediátor nie je oprávnený dávať návrhy na riešenie sporu.

Komentáre sú vypnuté.